Sośnie Nasza Gmina Kochana blog prowadzi Roman Lulek - kontynuacja Czarnego Bociana

Wydarzenia mające miejsce w Sośniach i całej naszej gminie, mogłyby niejednokrotnie stać się kanwą scenariusza filmu Alfreda Hitchcocka. Dewizą tego twórcy było przekonanie, że film powinien rozpoczynać się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie powinno rosnąć. W Sośniach za sprawą władz gminy jest podobnie.

Wpisy

 • piątek, 20 lipca 2018
  • Relacja z LV (55) sesji Rady Gminy Sośnie

    

   LV (55) sesja Rady Gminy Sośnie (poprzedzona oczywiście spotkaniem Komisji Budżetu) odbyła się 27 czerwca 2018 roku.

   Na poprzedzającej sesję Komisji radni dowiedzieli się, że trwa rutynowa (raz na 4 lata) kontrola RIO, jak na razie bez zastrzeżeń.

   Radni usłyszeli również, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2017 rok. Podobnie zaopiniowała wykonanie budżetu Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sośnie w składzie: Stanisław Kałuża - przewodniczący, Bronisław Krawiec - członek, Michał Szczepaniak - członek.

   Nie wpłynęły też żadne uwagi radnych w tej materii.

   O godzinie 10:00 przewodniczący otworzył obrady LV sesji Rady Gminy Sośnie (obecnych było 14 radnych, nieobecny Bronisław Krawiec) i przedstawił porządek obrad:

   I

   Otwarcie obrad i sprawdzenie quorum

   II

   Przedstawienie porządku obrad

   III

   Wybór sekretarza obrad

   IV

   Przyjęcie protokołu z poprzedniej LIV sesji Rady Gminy

   V

   Interpelacje i zapytania radnych

   VI

   Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym

   VII

   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o podjętych działaniach w okresie międzysesyjnym

   VIII

   Podjęcie uchwał w sprawie:

    

   udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy

    

   - omówienie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

   - przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

   - przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośnie o wykonaniu budżetu Gminy Sośnie za rok 2017 wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

   - debata budżetowa

   LV/305/2018

   1

   zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

   LV/306/2018

   2

   udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

   LV/307/2018

   3

   zmiany budżetu i w budżecie Gminy Sośnie na 2018 rok

   LV/308/2018

   4

   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2018-2021

   LV/309/2018

   5

   zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sośnie

   LV/310/2018

   6

   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach za rok 2017

   LV/311/2018

   7

   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

   LV/312/2018

   8

   wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sośnie

   LV/313/2018

   9

   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"

   LV/314/2018

   10

   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"

   LV/315/2018

   11

   ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sośnie

   LV/316/2018

   12

   projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sośnie do nowego ustroju szkolnego

   LV/317/2018

   13

   zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszarze Gminy Sośnie na rok 2018

   IX

   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

   X

   Wolne głosy i wnioski

   XI

   Zakończenie obrad

   Przedstawiony porządek obrad różnił się od tego, który radni otrzymali z materiałami kilka dni przed sesją. Doszły uchwały 11, 12, 13. Uchwała 11. została wymuszona Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych.

   Sekretarzem sesji został jednogłośnie wybrany Adam Harlak. Protokół poprzedniej sesji również został przyjęty jednogłośnie.

   W punkcie V. porządku obrad zapytałem, o jakich to inwestycjach wykonywanych w gminie mówił wójt w swoim wystąpieniu podczas obchodów Dnia Gminy Sośnie, oraz gdzie można dostrzec oznaki rozwoju naszej gminy, bo o rozwoju gminy także zapewniał zgromadzonych.

   Wójt w swoim sprawozdaniu mówił gdzie bywał, z kim się spotykał. Wspomniał o objeździe przejazdów kolejowych (też zajęcie dla wójta) i o załatwianiu na poziomie Warszawy z pomocą senatora remontu przejazdu kolejowego w Sośniach. Pewnie musi zdecydować o tym minister Adamczyk? Wójt pochwalił się zakupem przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy 40 kW za 53 tysiące. Oznajmił że będziemy budować pszok, bo dostaliśmy dotację od marszałka. (Ta dotacja to też interesujący „sukces” - podobnie jak z OZE). Całe szczęście, że gmina zdążyła kupić od córki wójta trójkątny kawałek ziemi pod tą inwestycję, bo na większej działce, na której jest oczyszczalnia ścieków pewnie by się nie zmieściła.

   Przewodniczący Rady Gminy w swym sprawozdaniu także opowiedział gdzie bywał, jednak nie mógł pochwalić się tak spektakularnymi sukcesami jak wójt, ale przecież rola organu stanowiącego, jakim jest Rada Gminy jest inna niż organu wykonawczego, jakim jest wójt.

    Głosowanie uchwał, które były ujęte w „starym” porządku obrad przebiegło sprawnie. Uchwały od pozycji 1. do 10. 100% radnych głosowało „za”, a więc i uchwała absolutoryjna uzyskała 100% poparcie radnych.

   Nie powinno to nikogo dziwić, bo przecież pani skarbnik tyle się trudziła, dopasowując cyferki w budżecie gminy i wprowadzając w nim zmiany. Rada Gminy zmiany te pracowicie uchwalała, zdając sobie sprawę z „wydolności” wójta. Wszystko to nie po to, by wójtowi nie udzielić absolutorium.

   Tam gdzie prezydent czy burmistrz ma większość w radzie, głosowanie absolutorium to właściwie fikcja - przyznaje wprost szef Krajowej Rady RIO.

   http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/absolutny-brak-konsekwencji-absolutorium-to-fikcja,35061.html

   (Po głosowaniu uchwały z poz. 2. sesję opuścił Dominik Grobelny).

   Uchwała z poz. 11: 3 głosy „za” (Szczepaniak, Harlak, Chmielecki), 9 „wstrzymujących”, 1 „przeciw” (Wieczorek). Uchwała z poz. 12: 10 „za”, 2 „wstrzymujące” 1 „przeciw”. Uchwała 13. 100% „za”.

   Po zakończeniu głosowań wójt się wyluzował i opuścił salę posiedzeń. Atmosfera rozluźnienia udzieliła się również przewodniczącemu Ostojakowi, bo pominąwszy punkt IX Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, przeszedł do punktu X. Wolne głosy i wnioski, w których sołtys z Młynika zapytał wójta, który w międzyczasie wrócił, czy jest możliwe załatanie dziur w drodze w stronę Młynika – usłyszał odpowiedź, że teraz (przed wyborami) jest za drogo i on tego nie zrobi, że może przy okazji łatania dróg powiatowych. Poza tym wójt ROZMAWIAŁ z szefem firmy od łatania i będzie to załatwione.

   Jeszcze pytanie innego sołtysa o szkody suszowe – odpowiedź wójta: zgłaszać, czekać, coś będzie płacone.

   Po wyczerpaniu tematów w „Wolnych głosach” przewodniczący stwierdził, że program sesji został wyczerpany i zaczął ogłaszać koniec sesji. Wtedy radny Roman Lulek – ktoś na posiedzeniu Rady musi czuwać nad realizowanym porządkiem obrad, skoro przewodniczący i sekretarz sesji nie dają rady – zauważył, że nie został zrealizowany punkt „odpowiedzi na zapytania radnych”, bo ja wciąż czekam na rozwinięcie wypowiedzi wójta o inwestycjach i rozwoju w gminie.

   Nie mogąc już teraz się wymknąć, wójt rozpoczął: jest wykonanych ok. 60 inwestycji i popłynął. Wykonano ok 18 km nawierzchni dróg gminnych, ok. 18 km dróg powiatowych(!). Wybudowanie remizy strażackiej w Sośniach, zmodernizowano przedszkole, świetlica w Granowcu, projekt oczyszczalni ścieków. Wójt uważa, że najważniejsze są drogi. Negatywnie wypowiada się o wójtach - swoich poprzednikach, którzy nie budowali dróg, bo nie było dotacji z zewnątrz. On buduje bez dotacji i dróg przybywa.

   Co wójt rozumie pod pojęciem „gmina Sośnie się rozwija? - dopytałem.

   Uważny obserwator może dostrzec zamykanie się podmiotów gospodarczych na terenie gminy. Ma to niewątpliwie bezpośredni związek ze zmniejszaniem się liczby mieszkańców w gminie Sośnie. Bez wątpienia takie są zauważalne gołym okiem tendencje. To jest raczej deprecjacja*, a nie rozwój gminy.

   Pięknieją wioski, wchodzą nowe drogi – odpowiada wójt.

   Dokument STRATEGIA ROZWOJU GMINY SOŚNIE NA LATA 2015 – 2022 podaje:

   Łączna długość dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy wynosi 101 000 m. Łączna długość dróg powiatowych przebiegających na terenie Gminy Sośnie wynosi 81 700 m.

   Wynika z tego, że wójt buduje głównie drogi powiatowe. Wykonując 18 km dróg powiatowych i 18 km dróg gminnych wybudował (naprawił) 22% dróg powiatowych i 17,82% dróg gminnych. Taki budowniczy dróg powiatowych. Żeby wybudować tyle dróg powiatowych, zaoszczędził na drogach gminnych, które buduje tylko ciut szersze niż ścieki rowerowe.

   Kiedyś napisałem, że mam wrażenie, że wójt Budzik niekiedy zachowuje się jakby był sołtysem Granowca. Teraz można przyjąć, że zachowuje się jak starosta ostrowski. Zastanawiam się tylko kiedy tak naprawdę jest Wójtem Gminy Sośnie? Przecież za to mu płacimy. Płacimy również za to by przede wszystkim dbał o interes gminy. Taki gospodarz...

   Wójt Budzik mówi: najważniejsze są drogi! I buduje te wąskie ścieżki.

   Nie przeczę, drogi są ważne. Jednak infrastruktura to nie tylko drogi. Infrastruktura, (za encyklopedią PWN) to urządzenia i instytucje niezbędne do zapewnienia należytego funkcjonowania produkcyjnych działów gospodarki i społeczeństwa; ułatwia i warunkuje działalność gospodarczą i społeczną. To nie jest odkrywanie Ameryki. To jest zapisane we wspomnianej Strategii Rozwoju. Zapisany tam jest sposób tego rozwoju. Rozwój ma być zrównoważony, czyli nie tylko drogi. To przede wszystkim kanalizacja, modernizacja wodociągów (nowe ujęcie wody),wykorzystanie kapitału ludzkiego, oraz szereg innych przedsięwzięć. Aby ten kapitał nie odpływał i nie zmniejszał się. Aby temu trendowi przeciwdziałać, należy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy. Największą bolączką mieszkańców jest brak miejsc pracy, Można o tym również w owej sławetnej Strategii przeczytać. Może o tym pomyśleć. Od lat wskazuję na konieczność posiadania przez gminę terenów inwestycyjnych. Nie tylko place zabaw, boiska i sale wiejskie. To są igrzyska. One są ważne, ale przede wszystkim chleb. Zrównoważony rozwój nade wszystko (o tym też mówi Strategia).

   Zrównoważony rozwój, to rozwój kompleksowy. Taki, który zaspokaja jak najwięcej potrzeb mieszkańców. Pozwala wygodnie żyć w danym miejscu. Stwarza możliwości rozwoju gospodarczego. Nie raz już wspominałem o konieczności powstania terenów inwestycyjnych, gdzie mogłyby lokować się podmioty gospodarcze, które wykorzystałyby lokalny potencjał chętnych do pracy rąk i głów.

   17-04-2015 na blogu napisałem: Inne hasło z ulotki: Kontynuujemy to, co wspólnie zaczęliśmy. Co będą kontynuować? Na pewno budowę remizy strażackiej w Sośniach, (którą rozpoczął wójt Bochen). Jakiś pomysł na rozwój? Brak!

   Bez wątpienia Stanisław Budzik kontynuuje bochenowe gadanie o potencjale turystyczno-przyrodniczym gminy Sośnie. O gminnym potencjale agroturystycznym (o tym też jest w Strategii). I co? I nic. Tnie się drzewa w miejscowościach (na przykład na drodze przy kościele w Sośniach). Nie mam na myśli przemysłowego wykorzystania lasów.

   Gminę zalewają ścieki z szamb. Tolerowane jest palenie śmieci. I to nie tylko w paleniskach. Śmieci palone są „na kupach” na podwórzach. Gdyby wójt wyjrzał przez okno swego domu, bez trudu by dostrzegł unoszący się nieopodal, szkodliwy, śmierdzący dym. Bardziej politycznie jest jednak być ślepym, niż zdobyć się na przywołujące do porządku działania i zdecydowanie zareagować. Przecież to potencjalni wyborcy. Lepiej też nie widzieć pozagradzanych dróg gminnych i nie reagować. To takie niepolityczne. Przecież to potencjalni wyborcy. Tylko po co nam taki wójt - „bez jaj”? Tylko do brania gminnej, czyli naszej, kasy?

   Zbliża się termin wyborów samorządowych. (Co prawda przykład I Prezesa Sądu Najwyższego uświadamia nam, że w państwie PISu nie ma żadnych pewnych dat. Komentatorzy biorą nawet pod uwagę wprowadzenie do samorządów zarządów komisarycznych). Zawsze jednak należy być gotowym. Trzeba wyłonić mocnego kontrkandydata/tkę na gminny tron. Mądrego i nieuwikłanego w lokalne zależności. Pomóc mu, zgadzając się kandydować do rady gminy, jako kandydat/ka na radnego z listy takiego niezależnego kandydata na wójta. Pomóc znaleźć takich odważnych i rozważnych ludzi przynajmniej w połowie okręgów wyborczych w gminie. To się uda. Musimy przestać się bać. Trzeba działać,

   Były trener piłkarskiej reprezentacji Polski – Kazimierz Górski – mawiał: Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Zbliżają się wybory. Piłka znowu będzie w grze.

    Deprecjacja - «obniżenie wartości czegoś»

    

   Wystarczy pobieżnie porachować, żeby zauważyć, że daje to kwotę ponad 10.000 złotych.

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (3) Pokaż komentarze do wpisu „Relacja z LV (55) sesji Rady Gminy Sośnie”
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   lulekroman
   Czas publikacji:
   piątek, 20 lipca 2018 00:53
 • środa, 11 lipca 2018
  • Pozoracja?

   W minioną sobotę zostało mi powierzone odpowiedzialne zadanie zaopatrzeniowe. Starając się z niego wywiązać jak najlepiej, ruszyłem na zakupy w sośnieńskich sklepach. Będąc w okolicach poczty usłyszałem jednostajny warkot. Buczenie dochodziło ze strony urzędu gminy. Zaintrygowany podszedłem bliżej.

   Widok - jaki ujrzałem – był niecodzienny. Mężczyzna balansujący w koszu na wysokości kilku metrów, pracowicie szorował zewnętrzną ścianę gminnych biur i następnie spłukiwał wodą. Wielce interesujące było to widowisko, którego efekt dość trudno było dostrzec. Wykonałem kilka fotek tej złożonej i niezbędnej dla egzystencji gminy operacji, a następnie powróciłem do sklepowej pielgrzymki.

   W domu odczytałem z telefonu, który w międzyczasie boleśnie zapiszczał w kieszeni, sms-a o treści: Bodaj już 4 raz widzę ekipę czyszczącą gmach gminy. Efektu jednak nie widać. Ściany „szare” jak były tak są. Ciekawe ile to kosztuje?? Może taniej na nowo pomalować jakąś dobrą farbą. No chyba, że wójt czyści brudy przed wyborami - napisał autor sms-a.

   Zestawiając ze sobą drugie zdanie sms-a ze zdaniem ostatnim, to działanie to nie ma sensu ani w aspekcie gmachu gminy, ani z punktu widzenia sprzątania i czystości, jako takiej. Dbałość o higienę i czyste ręce powinno być procesem ciągłym, a nie zdarzać się tylko okazjonalnie. Pozostaje tylko wierzyć, że wyborcy - już wkrótce - ocenią to właściwie.

   Pomimo innych niż zakupy wątków, które zaprzątnęły moją uwagę w tę sobotę, z postawionego zadania aprowizacyjnego wywiązałem się w sposób zadowalający. Zasłużyłem w ten sposób na stypendium żywieniowe do końca weekendu.

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (5) Pokaż komentarze do wpisu „Pozoracja?”
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   lulekroman
   Czas publikacji:
   środa, 11 lipca 2018 23:49